Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden
1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Van Lier Maatwerk B.V. h.o.d.n. Kinderopvangshop
(hierna: “Kinderopvangshop”) gelden de volgende definities: 

1.  Afnemer: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Kinderopvangshop aanbiedingen  ontvangt 
of met Kinderopvangshop overeenkomsten sluit.
2.  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Kinderopvangshop en Afnemer tot stand komt. 
Hieronder vallen ook alle wijzigingen en aanvullingen, alsmede alle rechtshandelingen ter 
uitvoering van de Overeenkomst.
3.  Directe Schade: zaakschade in/op/aan de door ons verkochte, geleverde en/of bewerkte, verwerkte 
en/of gerepareerde Producten.
4.  Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals 
gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde 
goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg aan aanspraken van afnemers van de 
Afnemer, rente en kosten.
5.  Consument: de Afnemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf die van Kinderopvangshop een aanbieding ontvangt of met Kinderopvangshop  een Overeenkomst 
sluit.
6.  Product: Het/de product(en) die door Kinderopvangshop wordt/worden aangeboden en/of verkocht en 
geleverd.
1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van 
en Overeenkomsten met Kinderopvangshop.
1.3. Afwijkingen of aanvullingen op deze Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke 
voorafgaande  schriftelijke instemming van Kinderopvangshop.  In geval van een Overeenkomst op 
afstand in de zin van artt. 7:46a e.v. BW met een Consument, prevaleert het bepaalde in artikel 10 
in geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het bepaalde in artikel 10.
1.4. Het door de Afnemer vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door 
Kinderopvangshop  als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Afnemer 
worden gehanteerd, totdat de Afnemer ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld

Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst
2.1.     Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.
2.2.     Offertes en/of aanbiedingen op de website dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging 
aan de Afnemer tot het doen van een aanbod. Kinderopvangshop is op geen enkele wijze hieraan 
gebonden, tenzij dit schriftelijk of per e-mail is bevestigd. De aanvaarding van de uitnodiging  
tot het doen van een aanbod door de Afnemer geldt als een aanbod en leidt slechts tot een 
totstandkoming  van een Overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.3.     Alle offertes van Kinderopvangshop hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij 
in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het 
Product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar  is.
2.4.     Een aanbod van de Afnemer als genoemd in artikel 2.2 wordt geacht te zijn gedaan in één 
van de volgende omstandigheden:
- de Afnemer heeft precies aangegeven  welk Product en/of dienst hij wil ontvangen;
- de Afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe  geëigende  invulscherm van de internetsite 
en de desbetreffende data
(“bestelformulier”) aan Kinderopvangshop via elektronische weg is verzonden en door 
Kinderopvangshop is ontvangen.
2.5.     Een Overeenkomst  komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Afnemer per 
post of per email is verzonden naar het door de Afnemer opgegeven  post- of e-mailadres.
2.6.     Afnemer en Kinderopvangshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van 
elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden 
in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet 
af aan de verbindende  kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden 
van Kinderopvangshop zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van 
bewijs.
2.7.     Informatie, afbeeldingen,  tekeningen, maten en mededelingen die mondeling, telefonisch of 
via email of via de website van Kinderopvangshop zijn verstrekt en opgaven, kleurindicaties en 
specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/Producten en de belangrijkste kenmerken van de 
Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid 
kunnen geen aanleiding  tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst zijn. 
Kinderopvangshop is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
2.8.     De Afnemer is de prijs verschuldigd die Kinderopvangshop in haar orderbevestiging aan de 
Afnemer heeft medegedeeld.  Kennelijke fouten in de prijsopgave,  zoals evidente onjuistheden, 
kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Kinderopvangshop worden gecorrigeerd.
2.9.     Alle aanbiedingen van Kinderopvangshop en alle aanbiedingen op de website van 
Kinderopvangshop zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding  bevatten. 
Kinderopvangshop behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen 
gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.
2.10.   Kinderopvangshop kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 
Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, 
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.11.   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte 
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kinderopvangshop daaraan niet gebonden. De Overeenkomst 
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding  tot stand, tenzij Kinderopvangshop anders 
aangeeft.
2.12.   Indien de Afnemer bij Kinderopvangshop een bestelling plaatst per telefoon, e-mail of 
telefax, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van 
deze bestelling door Kinderopvangshop aan de Afnemer verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij de 
Afnemer onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze 
orderbevestiging kenbaar maakt.

Artikel 3 Prijzen
3.1.     Alle door Kinderopvangshop genoemde prijzen zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - 
exclusief BTW en eventuele andere rechten en belastingen.
3.2.     Alle door Kinderopvangshop genoemde prijzen zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - 
exclusief kosten voor montage en/of installatie.
3.3.     Indien de kostprijsfactoren van de bestelde Producten, waaronder de kosten van materialen, 
hulpmiddelen, onderdelen, koersen, lonen, belastingen,  rechten, lasten, vrachten,  tussen het 
moment van totstandkoming  van de Overeenkomst en de datum van levering een verhoging ondergaan, is 
Kinderopvangshop gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Deze bepaling is niet van 
toepassing op de Consument indien de verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de 
Overeenkomst.

Artikel 4 Betalingen
4.1.      Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
- via iDeal
- vooraf per bank overmaken
- op rekening, na voorafgaande  schriftelijke instemming door Kinderopvangshop. Kinderopvangshop 
kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken.
4.2.     Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van 
dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de Afnemer, is voldaan.
4.3.     In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de 
voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing. Kinderopvangshop is geen partij in de 
relatie tussen de Afnemer en de kaartuitgever.
4.4.     In geval van niet tijdige betaling is Kinderopvangshop bevoegd de Overeenkomst met 
onmiddellijke  ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de 
Afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente ex 
lid 10 en kosten daaronder  begrepen.
4.5.     Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke  kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat 
moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens 
Rapport Voorwerk II.
Indien Kinderopvangshop  echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs 
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding  in aanmerking. De eventuele 
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald.
4.6.     Het risico voor de (on)juistheid van elektronische transmissies alsmede verminking van het 
elektronische verkeer komt volledig  voor rekening van de Afnemer.
4.7.     Aanvragen voor betaling op factuur moeten eerst door Kinderopvangshop schriftelijk worden 
bevestigd. De betaling van facturen van Kinderopvangshop zal dienen te geschieden binnen 14 dagen 
na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal - tenzij door 
Kinderopvangshop anders aangegeven op de factuur - dienen te geschieden in Nederland, en wel op een 
door Kinderopvangshop aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland 
gevestigde bank.
4.8.     De Afnemer kan zich jegens Kinderopvangshop niet beroepen op verrekening. Deze bepaling is 
niet van toepassing op Consumenten.
4.9.     Na het verstrijken van de in lid 7 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk 
opeisbaar. De Afnemer is opdat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege 
in verzuim.
4.10.   Na het verstrijken van de in lid 7 genoemde termijn is Kinderopvangshop gerechtigd de 
wettelijke rente ex artikel 6:119a  BW in rekening te brengen over het onbetaalde  bedrag vanaf de 
dag waarop de Afnemer in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf 
de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119  BW verschuldigd.
4.11.   Door de Afnemer gedane  betalingen  strekken steeds ter voldoening  van alle verschuldigde 
kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, 
zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.12.   Onverminderd  het bepaalde in lid 9, is de Afnemer in geval van faillissement(s-aanvrage), 
(aanvrage tot) surséance van betaling,  stillegging of liquidatie  van het bedrijf van de Afnemer, 
(aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de 
Afnemer, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

Artikel 5 Levertijden, levering in gedeelten
5.1.     De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een 
fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2.     Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende  
ondergeschikten van Kinderopvangshop, kan de Afnemer bij een overschrijding van de levertijd tot 14 
dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van 
de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 14 dagen, dient de Afnemer 
Kinderopvangshop schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Afnemer 
Kinderopvangshop  een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
5.3.     De Consument dient Kinderopvangshop bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk 
in gebreke te stellen. Lid 2 is op de Consument niet van toepassing.
5.4.     De levertijd begint op de dag waarop door Afnemer een schriftelijke bevestiging of 
bevestiging per email van het ontstaan van de Overeenkomst van Kinderopvangshop  is ontvangen, 
echter niet eerder dan nadat door de Afnemer is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband 
houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die eerst door de Afnemer tot stand moeten worden  
gebracht.
5.5.     Kinderopvangshop is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het 
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en/of af te leveren; de Afnemer wordt daarvan 
schriftelijk door Kinderopvangshop in kennis gesteld.

Artikel 6 Levering en afname, overgang van risico en retourneren
6.1.     Kinderopvangshop  levert franco huis in Nederland, waarbij vanaf het moment van aankomst 
het risico voor de te leveren Producten op de
Afnemer overgaat.
6.2.     Behoudens het bepaalde in artikel 8 is Afnemer verplicht tot afname. Indien de Afnemer 
weigert de Producten in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere 
noodzakelijke  kosten tot behoud voor rekening van de Afnemer. Voornoemde kosten alsmede de 
volledige koopprijs worden als dan direct opeisbaar,  onverminderd het recht van Kinderopvangshop  
om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
6.3.     Retourzendingen na afname zijn slechts toegestaan,  indien de Producten compleet, 
onbeschadigd,  ongebruikt en ongeopend zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd 
alsmede indien Kinderopvangshop de Afnemer daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande  schriftelijke
toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de  Afnemer.
Kinderopvangshop behoudt zich het recht voor eventuele waardevermindering  van de 
geretourneerde Producten bij de Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1.     De door Kinderopvangshop geleverde Producten blijven eigendom van Kinderopvangshop totdat 
de Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Kinderopvangshop  gesloten Overeenkomsten is 
nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Producten;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens Overeenkomst door Kinderopvangshop verrichte of 
te verrichten werkzaamheden;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Afnemer van (een) met Kinderopvangshop  
gesloten Overeenkomst(en).
7.2.     Door Kinderopvangshop geleverde Producten die krachtens lid 1 onder het 
eigendomsvoorbehoud  vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden 
doorverkocht. De Afnemer is niet bevoegd de geleverde Producten te verpanden of hier enig ander 
recht op te vestigen.
7.3.     Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde  vrees bestaat dat 
hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Kinderopvangshop gerechtigd om de geleverde 
Producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of bij derden
die deze Producten voor de Afnemer houden weg te (doen) halen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle 
medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het 
door haar aan Kinderopvangshop verschuldigde.
7.4.      Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud  geleverde Producten willen 
vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht ons hiervan onmiddellijk  schriftelijk op de 
hoogte te stellen.
7.5.     De Afnemer verplicht zich:
- de onder eigendomsvoorbehoud  geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen 
beschadiging,  brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze 
verzekering aan Kinderopvangshop  ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud  
geleverde Producten op eerste verzoek van Kinderopvangshop aan Kinderopvangshop te verpanden als 
bedoeld in artikel 3:239  BW;
- de vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder 
eigendomsvoorbehoud  door Kinderopvangshop geleverde Producten op eerste verzoek van 
Kinderopvangshop  aan Kinderopvangshop te verpanden als bedoeld in artikel 3:239
BW;

Artikel 8  Onderzoeksplicht en Reclame
8.1.     Afnemer is verplicht de Producten na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te 
(doen) inspecteren. Eventuele reclames over verschillen in hoeveelheid  tussen de afgeleverde 
Producten en de daarvoor op de ontvangstbevestiging of factuur gegeven beschrijving alsmede over 
uiterlijk zichtbare gebreken dienen terstond na ontvangst schriftelijk aan Kinderopvangshop of, in 
voorkomend geval, de transporteur kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. 
Eventuele reclames over niet onmiddellijk  zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na aankomst 
op de plaats van bestemming door Afnemer schriftelijk aan Kinderopvangshop te worden kenbaar 
gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd  het bepaalde in 
artikel 9 van deze Voorwaarden.
8.2.     Afnemer zal Kinderopvangshop alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de 
gegrondheid van de reclame te (doen) controleren.
Hieronder valt het Kinderopvangshop  in de gelegenheid  stellen (het gebruik van) de Producten ter 
plaatse te (doen) controleren.
8.3.     Reclames geven Afnemer nimmer het recht om (een deel van) de betaling op te schorten, 
terwijl verrekening nadrukkelijk wordt uitgesloten.
Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.
8.4.     Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat door Afnemer en/of 
derden aan de geleverde Producten wijzigingen zijn aangebracht dan wel dat deze zelf of door derden 
zijn gerepareerd.
8.5.     Indien er vóór de levering van de bestelde Producten wettelijk voorgeschreven wijzigingen  
met betrekking tot de constructie en/of uitvoering van de Producten zijn doorgevoerd, kan dit geen 
grond zijn voor reclame.

Artikel 9 Garanties
9.1.     De door Kinderopvangshop te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen 
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij 
normaal gebruik zijn bestemd.
9.2.     Indien en voor zover voldaan is aan de garantiebepalingen in deze Voorwaarden en door de 
Afnemer tijdig is gereclameerd,  verleent Kinderopvangshop op de geleverde Producten een garantie 
van twee jaar op materiaal- en/of constructiefouten. Op de door Kinderopvangshop uitgevoerde 
reparaties geldt een garantietermijn van één jaar op materiaal-, constructie-en/of reparatiefouten.
9.3.     De in het vorige lid bedoelde garantie is beperkt tot het – naar keuze van 
Kinderopvangshop   – kosteloos vervangen van het Product, dan wel het kosteloos herstellen van het 
Product of het onderdeel.  Producten of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of 
hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe Producten of onderdelen hiervan.
9.4.     In de garantie zijn de arbeidsuren van (medewerkers van) van Kinderopvangshop  alsmede de 
kosten van verpakking en van de verzending door Kinderopvangshop naar de Afnemer begrepen.
9.5.     Het is Afnemer – op straffe van verval van elke aanspraak – niet toegestaan zelf of door 
derden reparatiewerkzaamheden aan door Kinderopvangshop geleverde Producten te (laten) 
verrichten.
9.6.     De garantie geldt niet voor: normale slijtage; verbruiksmaterialen; geringe afwijkingen 
die voor de functionaliteit van
het Product niet van belang zijn;  defecten als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik; 
defecten als gevolg van verwaarlozing  of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud; gebruik, montage of 
installatie van de Producten in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie; gebreken die een 
gevolg zijn van gebruik van niet originele onderdelen.
9.7.      Garantiegevallen  leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke 
garantietermijn.

Artikel 10  Herroepingsrecht voor Consumenten
10.1.   Nadat de Consument het bestelde Product heeft ontvangen,  heeft de Consument - behoudens in 
het geval van toepasselijkheid van artikel
10.7. - de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit Product, de 
Overeenkomst met Kinderopvangshop  te ontbinden. De Consument hoeft hiervoor geen reden op te 
geven.
10.2.   De Consument kan alleen daadwerkelijk  gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de 
Producten compleet, onbeschadigd  en ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden 
geretourneerd.
10.3.   Indien de Consument de Overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze Voorwaarden wenst te 
ontbinden, dient de Consument dit schriftelijk of per email aan Kinderopvangshop te melden. De 
Consument dient het Product - na overleg met Kinderopvangshop  - te sturen naar een door 
Kinderopvangshop  vastgesteld retouradres. De Consument dient zelf de kosten van en het risico voor 
het verzenden te dragen.
10.4.   Indien de Consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Consument de 
Overeenkomst met Kinderopvangshop ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Voorwaarden heeft 
herroepen, zal Kinderopvangshop deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat 
Kinderopvangshop  het door de Consument geretourneerde Product in goede staat heeft ontvangen,  aan 
de Consument terugbetalen.
10.5:   Kinderopvangshop  behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts 
een gedeelte  van het reeds betaalde  bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het 
Product reeds is gebruikt of door de schuld van de Consument is beschadigd.
10.6.   Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kinderopvangshop schade 
heeft opgelopen  die aan een handeling of nalatigheid van de Consument te wijten is of anderszins 
voor risico van de Consument komt, zal Kinderopvangshop de Consument hiervan schriftelijk of per 
e-mail in kennis stellen. Kinderopvangshop  heeft het recht om de waardevermindering  van het 
Product als gevolg van deze schade van het aan de Consument terug te betalen bedrag in te houden.
10.7.   Het in dit artikel genoemde herroepingsrecht komt niet toe aan de Consument toe indien de 
Overeenkomst betrekking heeft op Producten die op specificatie van de Consument worden geleverd.

Artikel 11 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
11.1.   Kinderopvangshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: de Afnemer de verplichtingen  uit 
de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de Overeenkomst Kinderopvangshop.  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 
geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de 
voldoening van zijn verplichtingen  uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is;
indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Kinderopvangshop kan worden 
gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
11.2.   Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Kinderopvangshop  gerechtigd tot 
het vorderen van vergoeding  van de Directe en
Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1.
11.3.   Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kinderopvangshop op de 
Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Kinderopvangshop de nakoming van de verplichtingen 
opschort, behoudt Kinderopvangshop zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
11.4.   Indien Kinderopvangshop  tot opschorting of ontbinding overgaat, is Kinderopvangshop op 
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of 
schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling is verplicht.
11.5.   Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de 
daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en 
afleveringskosten daarvan alsmede de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde 
arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade
12.1.   Voor alle Directe Schade van de Afnemer, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt 
door een aan Kinderopvangshop toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, is de 
aansprakelijkheid van Kinderopvangshop, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 
de directie of van leidinggevende  ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van 
dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de maximaal de factuurwaarde van de door 
Kinderopvangshop verkochte en geleverde Producten.
12.2.   Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is Kinderopvangshop, 
behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende  
ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet 
aansprakelijk.
12.3    Indien de rechter mocht oordelen dat Kinderopvangshop geen beroep toekomt op de beperking 
en uitsluiting van aansprakelijkheid als vermeld in leden 1 en 2, is de aansprakelijkheid van 
Kinderopvangshop voor Directe en Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid
1, beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Kinderopvangshop  
voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van 
een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van 
aansprakelijkheidsverzekering,  tot maximaal € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro).

Artikel 13  Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)
13.1.   Een tekortkoming  in de nakoming van de Overeenkomst door Kinderopvangshop, kan 
Kinderopvangshop onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet 
te wijten zijn aan schuld van Kinderopvangshop of buiten de risicosfeer van Kinderopvangshop 
vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade,  overstroming, 
werkstaking, bedrijfsbezetting,  staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van 
gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen, wijzigingen in de toepasselijke wetgeving na het 
sluiten van de Overeenkomst en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie 
Kinderopvangshop materialen of onderdelen voor de uitvoering van de Overeenkomst moeten betrekken.
13.2.   In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de 
Afnemer is Kinderopvangshop bevoegd de verplichtingen  uit de Overeenkomst op te schorten en -
indien deze periode langer duurt dan twee maanden - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Afnemer.

Artikel 14 Verjaring
Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald, verjaren vorderingsrechten van de Afnemer uiterlijk na 
één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 15 Overeenkomsten met Consumenten
Indien de Afnemer een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij 
binnen het bereik vallen van artikel 6:236  BW.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1.   Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Kinderopvangshop  is Nederlands Recht van 
toepassing.  De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale 
Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.
16.2.   Ten aanzien  van geschillen  die tussen Kinderopvangshop en de Afnemer mochten ontstaan is 
uitsluitend de rechtbank te Roermond bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van 
dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.